องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ( ภาคประชาชน) ดำเนินการภายใต้เจตนารมณ์เพื่อพิทักษ์ศักดิ์ศรีความ เป็นมนุษย์ ตามกฎบัตรสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมืองของสมาชิก และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
   

ดร.อนันต์ บูรณวนิช
ประธานผู้ก่อตั้งองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)

LAW ENFORCEMENT INVESTIGATION ORGANIZATION

ดำเนินการภายใต้เจตนารมณ์เพื่อพิทักษ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามกฎบัตรสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมืองของสมาชิก     และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

                                                             ข่าวสารและกิจกรรม
 
     
   

คำปฏิญาณตน

องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน)

                        
1.ข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับการใช้อำนาจรัฐ โดยไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
                                 
2.ข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยไม่คำนึงถึงศีลธรรม
                                 
3.ข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับอำนาจรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม
                                 
4.ข้าพเจ้าจะพิทักษ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้แก่สังคมตลอดไป
                                 
5.ข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับการใช้อำนาจรัฐที่ไม่เป็นไปตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของชาติตลอดไป

   
   
1
 
   
นายธนาชัย  โตมาซา
ผู้อำนวยการองค์การฯ
08 8013 0930
 
      

                  นายอฑาเดช อินทรรักษา กรรมการบริหาร อ.ต.ร. สำนักงานใหญ่ เชิญ ผอ.เครือข่าย จังหวัดฉะเชิงเทรา ผอ.เครือข่ายจังหวัด นครนายก  และ ผอ.เครือข่าย ปราจีนบุรีเข้าร่วมสัมมนา เรื่องการปฏิรูปประเทศไทย ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย เมื่อวันที่   28 ตุลาคม 2557   ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

 
       
    
   
 

                            นายอฑาเดช อินทรรักษา เชิญนายภัทรพล มานะสร้าง กรรมการบริหาร  อสมช.นายชาญมเหศวร พงษ์พันธุ์นทีธร  ผอ.เครือข่ายจังหวัด นครพนม เข้าร่วมสัมนา วิชาการ เรื่อง สถาบันทางการเมืองในการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่  26 กันยายน 2557  ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

    
 
 
          
     อ.ต.ร.สำนักงานใหญ่พบปะสังสรรค์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของระบบตรวจสอบ เพื่อให้มี ประสิทธิภาพ พร้อมชี้แจงสถานะตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2557  ฉบับชั่วคราว) กับเครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรีที่ร้านอาหารแพริมน้ำอำเภอบางประกง
 
 

                 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับกระทรวงกลาโหม จัดสัมมนาเรื่อง การปฏิรูป ประเทศไทย:การเข้าสู่อำนา จของสมาชิก รัฐสภาภายใต้ โครงการสัมมนา สู่ทศวรรษที่เก้า ก้าวใหม่ของระบอบ ประชาธิปไตย   นายอฑาเดข   อินทรรักษา  กรรมการบริหาร อ.ต.ร.  และ นายธีระพงษ์ เสริมเจนไชย ผอ.ฝ่ายวิทยากร อ.ต.ร. เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม พินิตประชานาถ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม   โดยมี   พล.ร.อ. ชุมนุม อาจวงษ์ เป็นผู้บรรยายสรุป

 

ประกาศ
   
           ด้วยบัดนี้ทางองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน)ได้ทราบว่ามีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มได้แอบอ้างชื่อและ      ตำแหน่ง ในองค์การ ตรวจสอบ การใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น ชักชวนให้ ร่วมลงทุนธุรกิจโดยเสนอ ผลตอบแทนสูงหรือ เรียกค่าดำเนินการในการช่วยดำเนินการในเรื่องร้องเรียนต่างๆ ซึ่งการกระทำองกลุ่มบุคคลดังกล่าวทำให้ องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน) เสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ขอให้คณะกรรมการผู้ตรวจสอบในทุกระดับ โปรดช่วยกัน ตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มบุคคล ดังกล่าว หากพบเห็นโปรดแจ้งสำนักงานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)    อ่านรายละเอียด                      
             
ข่าวดี

                      ขณะนี้ องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน) ได้รับอนุญาตให้ใช้ วิทยุโดยมีคลื่นความถี่เฉพาะของ องค์การฯ ซึ่งหากสมาชิก ท่านใดมีความ ประสงค์ต้องการใช้วิทยุ สามารถสั่งจองได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซึ่งในการนี้จะมีการอบรมให้กับ สมาชิก โดยแบ่งเป็นรุ่นๆ ละ 20 ที่นั่ง โดยมี ทั้งสองแบบคือ 1 แบบพกพา รายละเอียด 2 แบบติดตั้งในรถรายละเอียด ติดต่อ สอบถามได้ที่ ผอ.ธนาชัย โตมาซา 08 3541 3758 และ ผอ.ศูนย์ข่าว พ.ต.ท.ธนพล บุนนาค     08 8615 9626
                                                                                   
 
ประกาศ

                      องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน)ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าบัดนี้ นายบุญยงค์ จันทร์แสง ทีปรึกษาด้านกฎหมายของ องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน) ได้พ้นจากตำแหน่งและหน้าที่ภายใน องค์การ ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน)  หากบุคคล ดังกล่าวกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยใช้ชื่อ องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน) ทางองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน) จะไม่รับผิดชอบ ต่อการกระทำ โดยบุคคลดังกล่าว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                                    
ขอขอบพระคุณสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
                    
องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน) ขอขอบพระคุณรายการ "เปิดปม"จากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่ได้กรุณาตีแผ่ข้อเท็จจริง กรณีที่มีผู้นำบัตร ที่มีชื่อ "World citizen" ไปหลอกลวง ขายให้กับชาวเขาใน จ.เชียงใหม่ โดยใช้ชื่อ "องค์การตรวจสอบ การใช้อำนาจรัฐ (ภาคพลเมือง)" ซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เป็นข่าวแล้วมิได้เป็น สมาชิกขององค์การฯ แต่อย่างใดทำให้สังคมเกิดความสับสนและเสื่อมเสีย แก่ภาพลักษณ์ของ    องค์การฯ ซึ่งองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน) นั้นเป็นองค์การฯ ที่อยู่ภายใต้ กฎหมายรัฐธรรมนูญตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์     อ่านรายละเอียด
 
                   สมาชิก อ.ต.ร.ทุกท่านที่่ต้องการประกาศ กิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ของทางจังหวัด กรุณาส่งมาทาง E-mail ที่   webmaster@ongkarn-leio.org เฉพาะสมาชิก อ.ต.ร.
 
                   สมาชิก อ.ต.ร.เก่าทุกท่านที่ต้องการต่อบัตรสมาชิก บัตรชำรุด ,เปลี่ยนบัตร เปลี่ยนชื่อ, เตรียมสำเนาบัตรเดิม, สำเนาบัตรประชาชน จัดส่งทาง EMS ติดต่อ 02-2230351   fax:02-2230352 
 
                   สมาชิก อ.ต.ร.ที่เข้าร่วมตรวจสอบ การเลือกตั้งทุกระดับทั่วประเทศจะต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด

 ติดต่อ อตร.อีกช่องทางหนึ่ง

 
สาระความรู้และบทความ

 ความหมายของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 
 ประชาธิปไตยที่ “มนุษย์เท่าเทียมกัน” จาก มุสลิมไทยโพสต์
 กฎหมายที่ควรรู้ หาศึกษาได้ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
 
Links    
 

การศึกษา

สายการบิน

 
                                      
เริ่มนับเมื่อ13/03/56

Web Site Hit Counters
Free Hit Counters

 

1

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ    และร่มโพธิ์ของผองไทย ขอจงทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาใดๆ  ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน)

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร 
 

ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 


 
LAW ENFORCEMENT INVESTIGATION ORGANIZATION
องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)
เลขที่ 12/7 ถ.พลับพลาไชย แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม .10100
โทร 02-2230351 fax 02- 2230352 เปิดทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
E-mail : webmaster@ongkarn-leio.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Law Inforcement Investigagion Organization
Powered by Nattavoot  
update 31/10/2014