องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ( ภาคประชาชน) ดำเนินการภายใต้เจตนารมณ์เพื่อพิทักษ์ศักดิ์ศรีความ เป็นมนุษย์ ตามกฎบัตรสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมืองของสมาชิก และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
     
1
1
ดร.อนันต์ บูรณวนิช
ประธานผู้ก่อตั้งองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)
1
LAW ENFORCEMENT INVESTIGATION ORGANIZATION
ดำเนินการภายใต้เจตนารมณ์เพื่อพิทักษ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามกฎบัตรสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองของสมาชิกและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
1
คำปฏิญาณตน
องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน)
1.ข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับการใช้อำนาจรัฐ โดยไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
2.ข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยไม่คำนึงถึงศีลธรรม   
3.ข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับอำนาจรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม   
4.ข้าพเจ้าจะพิทักษ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้แก่สังคมตลอดไป                
5.ข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับการใช้อำนาจรัฐที่ไม่เป็นไปตามหลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติตลอดไป

1
 
1
 
 
นายธนาชัย  โตมาซา
ผู้อำนวยการองค์การฯ
08 3541 3758
 
     
     

สรุปผลการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีกลุ่มของชาวบ้าน  บ้านวังโพน  ต.ท่าหินโงม  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ

            องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)   แจ้งให้เจ้าหน้าที่อุทยานตาดโตน ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.อ.เมืองชัยภูมิ ว่ามีการร้องเรียนของกลุ่มชาวบ้านไม่ได้รับ ความเป็นธรรม กรณีการทวงคืนพื้นที่ป่าของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ตามนโยบายรัฐบาลทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก  องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐฯ ลงพื้นที่เมื่อวันที่  18  ต.ค. 2558  พบข้อมูลความเดือนร้อนของชาวบ้านจากการตัดต้นยางพารา ของชาวบ้านโดยคนกลุ่มหนึ่ง นำโดยนายเล็ก  ไม่ทราบนามสกุล อ้างว่าได้รับคำสั่งจากหัวหน้าอุทยานตาดโตนให้ทำการตัดต้นยางของชาวบ้าน โดยไม่แสดงเอกสารหลักฐานใดๆให้ชาวบ้านดู ทำการตัดแล้วขนขึ้นรถบรรทุกออกนอกพื้นที่ อุทยานฯทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือนร้อน และข่มขู่ต่างๆนาๆในลักษณะใช้อิทธิพลชาวบ้านก็ไปแจ้งความที่  สภ.เมืองชัยภูมิไว้แล้วหลายราย   อ่านต่อ

  ประกาศ  
           ด้วยขณะนี้ องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน) ได้ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของ สมาชิกภายในองค์การ ซึ่งได้พบว่า นายสงวน นาทวัฒน์หัตถพล ผอ.อ.ต.ร.ภาค 7 จังหวัดเพชรบุรีมีผลงาน ดีเด่นและเป็นที่น่ายกย่องแก่บุคคลในองค์การ
1 1 1

               นายอฑาเดช อินทรรักษา กรรมการบริหาร อ.ต.ร. สำนักงานใหญ่ เชิญ ผอ.เครือข่าย จังหวัดฉะเชิงเทรา ผอ.เครือข่ายจังหวัด นครนายก  และ ผอ.เครือข่าย ปราจีนบุรี เข้าร่วมสัมมนา เรื่องการปฏิรูปประเทศไทยร่วมคิดร่วมปฏิรูปการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย เมื่อวันที่28 ตุลาคม 2557ณ ห้องประชุมวายุภักษ์โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

                                1          1

              นายอฑาเดช อินทรรักษา เชิญนายภัทรพล มานะสร้าง กรรมการบริหาร  อสมช.นายชาญมเหศวร พงษ์พันธุ์นทีธร ผอ.เครือข่ายจังหวัด นครพนม เข้าร่วมสัมนา วิชาการ เรื่อง สถาบันทางการเมืองในการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

1

               อ.ต.ร.สำนักงานใหญ่พบปะสังสรรค์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของระบบตรวจสอบ เพื่อให้มี ประสิทธิภาพ พร้อมชี้แจงสถานะตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2557 ฉบับชั่วคราว) กับเครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรีที่ร้านอาหารแพริมน้ำอำเภอบางประกง

1

                 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับกระทรวงกลาโหม จัดสัมมนาเรื่องการปฏิรูปประเทศไทย:การเข้าสู่อำนาจของสมาชิกรัฐสภาภายใต้โครงการสัมมนาสู่ท ศวรรษที่เก้าก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตย นายอฑาเดข อินทรรักษา กรรมการบริหาร อ.ต.ร. และ นายธีระพงษ์ เสริมเจนไชย ผอ.ฝ่ายวิทยากร อ.ต.ร. เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม พินิตประชานาถ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมโดยมี พล.ร.อ. ชุมนุม อาจวงษ์ เป็นผู้บรรยายสรุป

                  ดร.หงสราช  รอดเรือง  ประธานที่ปรึกษาองค์การตรวจสอบการใช้อำนวจรัฐ(ภาคประชาชน) นำคณะผู้บริหารเข้าอวยพรประธาน สนช.ที่อาคารรัฐสภา
          นายสมโชค  ไวศยรุ่งเรือง ผอ.เครือข่ายฯเขตหลักสี่ พร้อมคณะ เข้าพบ นายธนาชัย โตมาซา ผอ.เครือข่ายฯ สำนักงานใหญ่
          นายสมโชค  ไวศยรุ่งเรือง ผอ.เครือข่ายฯเขตหลักสี่ พร้อมคณะ เข้าพบ ดร.หงสราช  รอดเรือง  ประธานที่ปรึกษาองค์การตรวจสอบการใช้อำนวจรัฐ(ภาคประชาชน)
ประกาศ

            ด้วยบัดนี้ทางองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน)ได้ทราบว่ามีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มได้แอบอ้างชื่อและตำแหน่งในองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเช่นชักชวนให้ร่วมลงทุนธุรกิจโดยเสนอลตอบแทนสูงหรือเรียกค่าดำเนินการในการช่วยดำเนินการในเรื่องร้องเรียนต่างๆ ซึ่งการกระทำของกลุ่มบุคคล ดังกล่าว ทำให้ องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน) เสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากขอให้คณะกรรมการผู้ตรวจสอบในทุกระดับโปรดช่วยกันตรวจสอบ พฤติกรรมของ กลุ่มบุคคล ดังกล่าวหากพบเห็นโปรดแจ้งสำนักงานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน)อ่านรายละเอียด

ข่าวดี

            ขณะนี้ องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน) ได้รับอนุญาตให้ใช้ วิทยุสื่อสารโดยมีคลื่นความถี่เฉพาะของ องค์การฯ ซึ่งหากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ต้องการ ใช้วิทยุสามารถสั่งจองได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซึ่งในการนี้จะมีการอบรมให้กับสมาชิกโดยแบ่งเป็นรุ่นๆ ละ 20 ที่นั่ง โดยมีทั้งสองแบบคือ1แบบพกพา รายละเอียด 2 แบบติดตั้งในรถ รายละเอียด ติดต่อ สอบถามได้ที่ ผอ.ธนาชัย โตมาซา 08 3541 3758 และ ผอ.ศูนย์ข่าว พ.ต.ท.ธนพล บุนนาค 08 8615 9626

ประกาศ

            องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน)ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าบัดนี้ นายบุญยงค์ จันทร์แสง ทีปรึกษาด้านกฎหมายของ องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)ได้เข้ารับตำแหน่งและหน้าที่ภายใน องค์การ ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน) จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอขอบพระคุณสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

            องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน)ขอขอบพระคุณรายการเปิดปมจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสที่ได้กรุณาตีแผ่ข้อเท็จจริงกรณีที่มีผู้นำบัตรที่มีชื่อWorldcitizen ไปหลอกลวงขายให้กับชาวเขาในจ.เชียงใหม่โดยใช้ชื่อองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคพลเมือง)ซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เป็นข่าวแล้วมิได้เป็นสมาชิกขององค์การฯแต่ อย่างใดทำให้สังคมเกิดความสับสนและเสื่อมเสียแก่ภาพลักษณ์ขององค์การฯ ซึ่งองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน) นั้นเป็นองค์การฯ ที่อยู่ภายใต้ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

สมาชิก อ.ต.ร.ทุกท่านที่่ต้องการประกาศกิจกรรมต่างๆเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของทางจังหวัดกรุณาส่งมาทาง E-mail ที่ webmaster@ongkarn-leio.org เฉพาะสมาชิก อ.ต.ร.
            สมาชิก อ.ต.ร.เก่าทุกท่านที่ต้องการต่อบัตรสมาชิก บัตรชำรุด ,เปลี่ยนบัตร เปลี่ยนชื่อ, เตรียมสำเนาบัตรเดิม, สำเนาบัตรประชาชน จัดส่งทาง EMS ติดต่อ 02-2230351   fax:02-2230352
            สมาชิก อ.ต.ร.ที่เข้าร่วมตรวจสอบ การเลือกตั้งทุกระดับทั่วประเทศจะต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด
ความหมายของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ประชาธิปไตยที่ “มนุษย์เท่าเทียมกัน” จาก มุสลิมไทยโพสต์ กฎหมายที่ควรรู้ หาศึกษาได้ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
 

1 ติดต่อ อตร.อีกช่องทางหนึ่ง


 


Untitled Document
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 

Web Site Hit Counters

เริ่มนับเมื่อ13/03/56

 
Untitled Document
องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)
เลขที่ 77 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร 02-996-3700-10 fax 02-996-3677เปิดทำการตั้งแต่ เวลา 09.00 - 18.00 น. ทุกวัน
Admin Web Email
webmaster@ongkarn-leio.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Law Inforcement Investigagion Organization
Powered by Mali President.