องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ( ภาคประชาชน) ดำเนินการภายใต้เจตนารมณ์เพื่อพิทักษ์ศักดิ์ศรีความ เป็นมนุษย์ ตามกฎบัตรสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมืองของสมาชิก และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
   

ดร.อนันต์ บูรณวนิช
ประธานผู้ก่อตั้งองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)

LAW ENFORCEMENT INVESTIGATION ORGANIZATION

ดำเนินการภายใต้เจตนารมณ์เพื่อพิทักษ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามกฎบัตรสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมืองของสมาชิก     และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

                                                                       ข่าวสารและกิจกรรม
 
     
   

คำปฏิญาณตน

องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน)

                  1.ข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับการใช้อำนาจรัฐ โดยไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
                  2.ข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยไม่คำนึงถึงศีลธรรม
                  3.ข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับอำนาจรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม
                  4.ข้าพเจ้าจะพิทักษ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้แก่สังคมตลอดไป
                  5.ข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับการใช้อำนาจรัฐ ที่ไม่เป็นไปตามหลักการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของชาติตลอดไป
   
                1                                                           
   
    นายธนาชัย  โตมาซา
ผู้อำนวยการองค์การฯ
08 8013 0930
   
   

ผู้อำนวยการเครือข่าย ช่วยเหลือสังคมดีเด่นปี 2557

ร.อ.บุญเทียร  ปาลีเรียม
ผู้อำนวยการเครือข่าย 3 จังหวัด เชียงราย ลำปาง พะเยา

 

                                                                    โปรดทราบ
             ท่านสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
ปรึกษาได้โดยตรงกับ
ผอ.ธนาชัย โตมาซา   08 8013 0930

                                                         รวมพล อ.ต.ร.ภาคอีสาน
             องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน) มีความประสงค์แจ้งให้ผู้อำนวยการในเขตภาคอีสานทราบว่า จะมีการจัดประชุมเพื่อทำการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการและแต่งตั้งคณะกรรมการ ช่วงประมาณเดือน พฤษภาคม หรือ มิถุนายน 2557 โดย ผอ.ธีรพงศ์ เสริมเจนไชย ฝ่ายทะเบียนประจำสำนักงานใหญ่
โทร. 02-223-0351 , 081-452-4590(ดีแทค) , 090-363-1223 (เอไอเอส)
                   นายสมบูรณ์ หมื่นระย้า ผอ.เครือข่ายฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะฯได้เปิดสำนักงาน เครือข่ายฯ พร้อมให้บริการ กับผู้ได้รับความเดือดร้อน
   
   
              
นายธนาชัย โตมาซา ผู้อำนวยการเครือข่าย เป็นประธานในงาน วันรับใบแต่งตั้ง ฝ่ายกิจการพิเศษ กรุงเทพฯ เมื่อ     11 ก.ค.56 ดูภาพ
   
                                                           จังหวัดสุราษฎร์ธานี
             นายสมบูรณ์  หมื่นระย้า ผอ.เครือข่ายฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดจากโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย ในกรณีนักเรียนกว่า 1,400 คนรวมตัวกันประท้วง อ่านรายละเอียดต่อ ภาพประกอบ
            นายสมบูรณ์  หมื่นระย้า ผอ.เครือข่ายฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะได้เข้าพบ นายธนาชัย  โตมาซา ผู้อำนวยการ เครือข่าย  เมื่อวันที่ 1 ก.ค.56 ณ สำนักงานใหญ่ องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน) ภาพประกอบ
   

ประชาสัมพันธ์
นายนิยม  สระสิทธิ์ ผอ.เครือข่าย อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ได้นำคณะทำงานพร้อมกรรมการผู้ตรวจสอบ เข้าช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ทำกินและเข้าทำการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายไม้ อ่านรายละเอียดพร้อมภาพประกอบ

   

                                                 ประกาศ
         ด้วยบัดนี้ทาง องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน)ได้ทราบว่ามีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มได้แอบอ้างชื่อ และ ตำแหน่ง ในองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น ชักชวนให้ร่วมลง ทุน ธุรกิจ โดยเสนอผลตอบแทนสูง หรือ เรียกค่าดำเนินการในการช่วยดำเนินการในเรื่องร้องเรียนต่างๆ  ซึ่งการกระทำของกลุ่ม บุคคลดังกล่าวทำให้ องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน) เสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ขอให้คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบในทุกระดับโปรดช่วยกันตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าวหากพบเห็นโปรดแจ้ง สำนักงานใหญ่องค์การ ตรวจสอบการใช้อำนาจรัญ(ภาคประชาชน)    อ่านรายละเอียด

   

ข่าวดี

     ขณะนี้ องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน) ได้รับอนุญาตให้ใช้วิทยุโดยมีคลื่นความถี่เฉพาะของ องค์การฯ ซึ่งหากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ต้องการใช้วิทยุสามารถสั่งจองได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซึ่งในการนี้จะมีการอบรมให้กับ สมาชิก โดยแบ่งเป็นรุ่นๆละ 20 ที่นั่ง โดยมีทั้งสองแบบคือ 1 แบบพกพา รายละเอียด 2 แบบติดตั้งในรถ  รายละเอียด ติดต่อสอบถามได้ที่ ผอ.ธนาชัย โตมาซา 08 3541 3758 และ ผอ.ศูนย์ข่าว พ.ต.ท.ธนพล บุนนาค 08 8615 9626

   

                                                          ประกาศ
           องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน)ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าบัดนี้ นายบุญยงค์ จันทร์แสง ทีปรึกษาด้านกฎหมายของ องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน) ได้พ้นจากตำแหน่งและหน้าที่ภายใน องค์การ ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน) หากบุคคลดังกล่าวกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยใช้ชื่อ องค์การตรวจสอบ การใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน) ทางองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ โดยบุคคลดังกล่าว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

   

    ขอขอบพระคุณสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส     

            องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน) ขอขอบพระคุณรายการ "เปิดปม"จากสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอสที่ได้กรุณาตีแผ่ข้อเท็จจริงกรณีที่มีผู้นำบัตร ที่มีชื่อ "World citizen" ไปหลอกลวงขายให้กับชาวเขาใน จ.เชียงใหม่ โดยใช้ชื่อ"องค์การตรวจสอบการใช้ อำนาจรัฐ(ภาคพลเมือง)" ซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อบุคคล ที่เป็นข่าวแล้ว มิได้เป็นสมาชิกขององค์การฯ แต่อย่างใด ทำให้สังคมเกิดความสับสนและเสื่อมเสีย แก่ภาพลักษณ์ ขององค์การฯ ซึ่งองค์การตรวจสอบ การใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน) นั้นเป็นองค์การฯที่อยู่ภายใต้กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์                อ่านรายละเอียด

                สมาชิก อ.ต.ร.ทุกท่านที่่ต้องการประกาศ กิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ของทางจังหวัด กรุณาส่งมาทาง E-mail ที่ webmaster@ongkarn-leio.org เฉพาะสมาชิก อ.ต.ร.
                สมาชิก อ.ต.ร.เก่าทุกท่านที่ต้องการต่อบัตรสมาชิก บัตรชำรุด ,เปลี่ยนบัตร,เปลี่ยนชื่อ, เตรียมสำเนาบัตรเดิม,สำเนาบัตรประชาชน จัดส่งทาง EMS ติดต่อ 02-2230351   fax:02-2230352 
             สมาชิก อ.ต.ร.ที่เข้าร่วมตรวจสอบ การเลือกตั้งทุกระดับทั่วประเทศจะต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด
          
   

                                                        

 ติดต่อ อตร.อีกช่องทางหนึ่ง

 

สาระความรู้และบทความ

 ความหมายของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 
 ประชาธิปไตยที่ “มนุษย์เท่าเทียมกัน” จาก มุสลิมไทยโพสต์
 กฎหมายที่ควรรู้ หาศึกษาได้ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
 
Links    
 

การศึกษา

สายการบิน

 
                                        
เริ่มนับเมื่อ13/03/56

Web Site Hit Counters
Free Hit Counters

 

1

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ    และร่มโพธิ์ของผองไทย ขอจงทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาใดๆ  ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน)

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร


     
 

 

 

 


 
 

Untitled Document
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 


 
LAW ENFORCEMENT INVESTIGATION ORGANIZATION
องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)
เลขที่ 12/7 ถ.พลับพลาไชย แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม .10100
โทร 02-2230351 fax 02- 2230352 เปิดทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
E-mail : webmaster@ongkarn-leio.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Law Inforcement Investigagion Organization
Powered by Nattavoot  
update 13/9/2013